ניהול שעות עבודה לעובדים – מה אומר החוק?

ניהול שעות עבודה לעובדים – מה אומר החוק?

לצורך הסבר ועזרה, הבאנו לכם את החוק בעניין שעון נוכחות לעובדים ומספר דוגמאות שחשוב לדעת.
אז ראשית נתחיל מהחוק:

 

סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה:

פנקס שעות עבודה וכו’ (תיקון מס’ 14) תשע”ד-2014

25.  (א)  מעסיק חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.

(תיקון מס’ 12) תשס”ח-2008

          (א1) (1)   לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות עבודה בפועל;

(2)   לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה (1) באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעסיק מינה לכך, אלא אם כן קבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה4, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, דרך אחרת לביצוע הרישום.

          (ב)  שר העבודה4 יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את סוגי המעסיקים שעליהם יחול סעיף זה.

ענשים (תיקון מס’ 14) תשע”ד-2014

26.  (א)  מי שהעסיק בניגוד לחוק זה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתנו לפיו, דינו – קנס עד חמישים לירות על כל עובד שהועסק כאמור או מאסר עד חודש אחד או שני הענשים כאחד.

          (ב)  מי שהפריע למפקח עבודה להשתמש בסמכויותיו, מי שסירב להשיב לו על שאלה שהוא חייב להשיב עליה, וכן מי שלא הציג היתר לפי סעיף 15(ב), דינו – קנס עד חמישים לירות או מאסר עד שני שבועות או שני הענשים כאחד.

(תיקון מס’ 1)  תשכ”ט-1969

           (ג)  העובר על הוראת סעיף 9א, דינו – קנס 1000 לירות.

אחריותם של חברי הנהלה ושל מנהלים (תיקון מס’ 14) תשע”ד-2014

27.  (א)  חברה, אגודה שיתופית או כל חבר אנשים אחר, שהעסיקו בניגוד לחוק זה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתנו לפיו, רואים כאחראי לעבירה גם כל חבר הנהלה, מנהל או פקיד של אותו חבר אנשים ואפשר להביאו לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח אחד משני אלה:

(1)   שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2)   שנקט בכל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שהוראות חוק זה בקשר לעבירה הנידונה יקוימו.

דין חבורת עובדים

28.  בחבורת עובדים, בין שהיא גוף מאוגד ובין שאינה גוף מאוגד, רואים את כל אחד מבני החבורה כעובדו של האדם שמסר לחבורה את העבודה, אם היו רואים אותו כך אילו היה קיים קשר ישיר בינו ובין כל אחד מבני החבורה.

כתיבת תגובה

סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות

פתח צא'ט
צריך עזרה?
היי,
איך אפשר לעזור לך?